Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Aberit Piotr Bereziewicz z siedzibą przy ul. Langiewicza 50 w Rzeszowie, zwany dalej jako Aberit.

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

Aberit jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

• dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi,
w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych – w szczególności dane zawarte na CV)

• dane osobowe kontrahentów i ich przedstawicieli (dane firm oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu). Dane spółek kapitałowych nie są traktowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji:

 • Państwa dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, w którym zadeklarowali Państwo swój udział lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych jeśli wyrażą Państwo na to zgodę. Jeśli wyrażą Państwo na to oddzielną zgodę, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu weryfikacji faktu zatrudnienia u poprzednich pracodawców;
 • dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Aberit;
 • podstawą przetwarzania danych są obowiązujące przepisy prawa oraz wyrażona przez Państwa zgoda;
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji;
 • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.

Dane osobowe kontrahentów i osób ich reprezentujących

 • dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, realizacji umów łączących strony oraz realizacji ciążących na spółce obowiązków prawnych;
 • dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Aberit w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych (np. do kancelarii prawnych, doradców podatkowych, biura rachunkowego) oraz dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Aberit.
 • podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne, konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji oraz uzasadniony interes administratora danych jakim jest nawiązywanie i prowadzenie kontaktów biznesowych.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże nie krócej niż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z Aberit oraz realizacji łączących strony umów.

Ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych (dotyczy wszystkich powyższych kategorii osób)

 1. W procesach przetwarzania danych osobowych Aberit nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.
 2. Dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych mogą być przetwarzane przez Aberit także w celu obrony przed roszczeniami jak
  i w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz w celach prowadzenia statystyk.
 3. Aberit nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.
 4. Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia). Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 1. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe: office@aberit.eu
 2. Dane kontaktowe administratora danych: Aberit Piotr Bereziewicz, ul. Langiewicza 50, 35-021 Rzeszów.